Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in navolgende betekenis gebruikt

Opdrachtnemer: praktijk Little and Loved

Opdrachtgever: Particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een overeenkomst met Praktijk Little and Loved heeft gesloten of in opdracht van wie Praktijk Little and Loved diensten verricht en/of producten levert, dan wel met wie Praktijk Little and Loved in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Praktijk Little and Loved en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst.

Offerte: In meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van e aan die werkzaamheden verbonden kosten en/of opgave van de te leveren diensten en/of producten.

Order: Ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een offerte, van opdrachtgever aan Praktijk Little and Loved tot het verrichten van diensten, leveren van producten of anderszins aangegaan van een overeenkomst.

Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Praktijk Little and Loved voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.

Producten: Alle zaken en alle resultaten van dienstverlening door Praktijk Little and Loved voor of ten behoeven van opdrachtgever verricht.

 1. Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn van toepassing op alle (overige) rechtshandelingen tussen Praktijk Little and Loved en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in
verband staan met een Overeenkomst.
2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de expliciet genoemde overeenkomst en prevaleren voor de in deze en volgende hoofdstukken opgestelde
bepalingen.
3. Specifieke bepalingen in volgende hoofdstukken prevaleren voor de in dit hoofdstuk opgestelde bepalingen.
4. De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt door Praktijk Little and Loved uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Overeenkomst

1.  Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Desgevraagd zal Praktijk Little and Loved voor de aanvang van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
3. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Praktijk Little and Loved een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Praktijk Little and loved uitvoering aan een Order wordt gegeven.
4. Alle opgaven van Praktijk Little and Loved van aanduiding van diensten en/of producten zijn met zorg gedaan, maar Praktijk Little and Loved kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijking zullen voordoen.

 1. Offerte

1. Een door Little and Loved opgestelde offerte heeft geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de offerte een langere termijn vermeldt.
2. Door Little and Loved opgestelde offertes zijn opgesteld aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht heeft verstrekt.
3. De prijzen in de offerte zijn zonder omzetbelasting (BTW). Tenzij anders vermeld.
4. Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen  op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering,  zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Prijswijzigingen

Praktijk Little and Loved is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden:

1. Van overheidswege (van lonen, van werkgeverslasten, sociale  verzekeringen);
2. Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen,  halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst  nodig zijn, stijging van de verzendkosten);
3. Aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen;
4. Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande  omstandigheden vergelijkbaar zijn.

6. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Little and Loved is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade aan opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
2. Een eventuele aansprakelijkheid van Praktijk Little and Loved en van de personen voor wie Praktijk Little and Loved krachtens de wet aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
3. Praktijk Little and Loved is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever/opdrachtnemer

1. Opdrachtgever heeft de verplichting om informatie (zowel schriftelijk als mondeling) te verstrekken en medewerking te verlenen. Informatie dient desgevraagd en uit eigen beweging tijdens de duur van de opdracht ter beschikking gesteld te worden aan de opdrachtnemer. Hierdoor kan het opstellen van een offerte en of correct uitvoeren van de verleende opdracht
gerealiseerd worden.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikking stellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
4. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer zal bij zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de op hem/haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hem/haar geldende professionele standaard.
6. De opdracht brengt geen resultaatsverplichting met zich mee maar een inspanningsverplichting voor de opdrachtnemer. De garantie zal nooit inhouden dat een gewenst resultaat wordt bereikt, maar slechts dat de opdrachtnemer haar best zal doen om
dit te bereiken.

 1. Honorarium, kosten en tarieven.

1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen.
5. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

 1. Auteursrechten en intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Door het verlenen van een opdracht verklaart de cliënt tevens geen inbreuk op het auteursrecht op grond van de Auteurswet te maken.
3. Alle methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.

 1. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Praktijk Little and Loved waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Little and Loved verlangd kan worden.
2. In alle gevallen van overmacht heeft Praktijk Little and Loved het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
3. In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 2. van dit artikel is Praktijk Little and Loved niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4. Onder 1. van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) begrepen: overheidsmaatregelen, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie door derden die voor de uitvoering door Praktijk Little and Loved zijn ingeschakeld, brand, rampen, epidemie of oorlog(sgevaar).

 1. Persoonsgegevens

De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de  administratie van Praktijk Little and Loved. Hierbij neemt Praktijk Little and Loved de bepaling van Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
2. De Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door Praktijk Little and Loved worden verwerkt.
3. Praktijk Little and Loved gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van producten en diensten van Praktijk Little and Loved.
4. De Opdrachtgever kan een verzoek bij Praktijk Little and Loved indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan de opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze
persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Opdrachtgever en Praktijk Little and Loved, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Praktijk Little and Loved.

Hoofdstuk 2: Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Begripsbepalingen

Cursusgeld: Prijs voor een cursus.
Factuurbedrag: Totaalprijs voor bestelde diensten en producten.
Factuurdatum: Datum waarop de hoogte van het factuurbedrag is overeengekomen.
Groepscursus: Reeks lessen met meer dan twee deelnemers.
Privécursus: Reek lessen met maximaal twee deelnemers uit één familie.
Workshop: één enkele les.
Privéworkshop: één enkele les met maximaal twee deelnemers uit één familie.
Groepsworkshop: één enkele les met meer dan twee deelnemers.
Duocursus of duoworkshop: cursus of workshop met twee deelnemers uit verschillende families.
Cursist: Persoon die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan de cursus of workshop.
Docent: Persoon die de lessen tijdens de workshop of cursus geeft.

 1. Aanmelden en inschrijven

1. Aanmelden voor een cursus of workshop geschied via de website www.praktijklittleandloved.nl, schriftelijk, telefonisch of mondeling.
2. Aanmelding via de website geschiedt door inzending en verzending van het aanmeldingsformulier en dient uiterlijk zeven dagen voor
de aanvang van de cursus in het bezit te zijn van Praktijk Little and Loved.
3. Schriftelijke aanmelding geschiedt via de e-mail of geschreven brief waarin staat vermeld welke cursus en data de aanmelding betreft.
4. Praktijk Little and Loved dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de aanmelder en/of deelnemende kind.
5. Praktijk Little and Loved behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus te weigeren.
6. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
7. Alleen ingeschreven Cursisten mogen deelnemen aan de cursus.
8. Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.
9. Indien een cursus of workshop vol is, wordt de cursist een nieuwe datum aangeboden indien gewenst. Deze zal starten indien er voldoende aanmeldingen zijn.

 1. Betaling

1. Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Praktijk Little and Loved en vermeld op de website www.praktijklittleandloved.nl.
2. Betaling geschied door betaling op rekeningnummer: NL09 INGB 0006 2545 15
T.n.v: A. V. Woudenberg.
3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum, dan wel zeven dagen voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van A.V. Woudenberg.
4. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de onder 3. van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving.
5. Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.

 1. Annuleren

1. Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke annulering van de inschrijving bij Praktijk Little and Loved, geschieden. Annuleren kan zonder opgave van reden.
2. Indien een inschrijving uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd zal Praktijk Little and Loved het cursusgeld volledig restitueren.
3. Indien een inschrijving binnen zeven dagen tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, zal op de te restitueren bedrag € 15,00 administratiekosten ingehouden worden. Als deze termijn verstreken is zal er geen restitutie van het cursusgeld
plaats vinden.

 1. Cursus en workshop

1. De cursus of workshop gaat alleen door indien, het bij de cursus of workshop genoemde, minimum aantal inschrijvingen is behaald.
2. Bij onvoldoende inschrijvingen zal Praktijk Little and Loved het cursusgeld volledig restitueren.
3. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
4. Indien deelname aan de cursus tussentijds wordt gestopt dan wel beëindigd, vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
5. In geval van ziekte van de docent zal Praktijk Little and Loved één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.
6. Ziekte van de cursist, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, telefonisch gemeld te worden bij de docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende cursus.
7. Praktijk Little and Loved is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Praktijk Little and Loved schaadt.
8. Deelname geschiedt op eigen risico.Praktijk Little and Loved is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.

 1. Auteursrechten

1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbare gestelde cursussen en cursusmaterialen berusten bij Praktijk Little and Loved.
2. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder inbegrepen: fotograferen, kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
3. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

Hoofdstuk 3: Slotbepaling

 1. Slotbepaling

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 juni 2023 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Praktijk Little and Loved 2023.
3. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door Praktijk Little and Loved.
4. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet, of niet duidelijk voorziet, beslist Praktijk Little and Loved.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Praktijk Little and Loved. Ook zijn ze te raadplegen op de website www.praktijklittleandloved.nl.