Praktijk Little and Loved, gevestigd aan Strobloemstraat 42, 5643 JR Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijklittleandloved.nl
Strobloemstraat 42
5643 JR Eindhoven
E: [email protected]
T: 0618252219

A. Woudenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Little and Loved.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Little and Loved verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

✻  Voor- en achternaam
✻  Geslacht
✻  Geboortedatum
✻  Adresgegevens
✻  Telefoonnummer
✻  E-mailadres
✻  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in het vragenformulier, correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Little and Loved verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
✻  Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk little and loved verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
✻ Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk little and loved neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk little and loved) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk little and loved bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
✻ Naam, Adres, E-mailadres en telefoonnummer:
15 jaar voor facturatie, communicatie en volgens de eigen van de Belastingdienst en WGBO.

✻ Bankrekeningnummer:
7 jaar voor facturatie en opgave volgens de eisen van de belastingdienst.

✻ Burgerservicenummer:
15 jaar voor facturatie en volgens de eigen van de belastingdienst en WGBO.

✻ Dossiergegevens, rapportage e.d.
15 jaar voor inzage volgens de eisen van de WGBO.

Praktijk Little and Loved is, in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waaronder de uitvoering van de opdrachtnemer valt, verplicht een dossier bij te houden en volgens de wettelijk vastgestelde termijn 15 jaar te bewaren.

Praktijk Little and Loved is, in het kader van de belastingwet, verplicht gegevens over inkomsten van / facturatie door opdrachtnemer bij te houden en volgens vastgestelde wettelijke termijn van 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk little and loved verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk little and loved blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het kan voorkomen dat Praktijk little and loved jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt. Dit doen wij alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Little and Loved gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk Little and Loved zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk little and loved wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Little and Loved neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]